İçeriğe geç

Gizlilik Politikası

   

  Gizlilik Politikası


  İşbu Gizlilik Politikası’nda, Turkish Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından işletilmekte olan www.sigortax.app internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Turkish Sigorta ile paylaşılan ve/veya Turkish Sigorta’nın Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

  İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

  Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

  İşbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik ve İletişim Bilgisi,
  • Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, kullanım sırasında oluşan hatalar,
  • Turkish Sigorta’nın sunduğu hizmetler yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler,
  • Lokasyon Bilgisi: Turkish Sigorta hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri
  • Pazarlama Bilgisi: teklif almış olduğunuz ürünleri ve şirketleri gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
  • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız
  • Otomatik Bilgiler: IP adresinizi sunucumuzdaki problemleri teşhis etmek ve web sitemizi yönetmek amacıyla kullanmaktayız. IP adresiniz sizi tanımlamaya yardım etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Sitemizin kullandığı cookie dosyaları her ziyaretinizde giriş bilgilerinizi tekrar girme zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerinizi (email adresi) kaydeder. Sitemiz, içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle cookie dosyalarını kullanabilir.
  • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Kanun’un 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.
  • İşlem Güvenliği Bilgisi

  Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bakınız Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).

  Kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin verilmesi halinde, Turkish Sigorta, bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder. Söz konusu kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır.

  Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

  Turkish Sigorta ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Turkish Sigorta’nın sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için işlenebilir. Ayrıca, Turkish Sigorta ve Turkish Sigorta ile iş ilişkisi içinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

  Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

  Söz konusu bilgiler Turkish Sigorta tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecektir. Söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

  Turkish Sigorta ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

  Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi ile Turkish Sigorta arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Turkish Sigorta’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Turkish Sigorta’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibi, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

  Turkish Sigorta ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Turkish Sigorta ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

  Güvenlik Tedbirlerimiz

  Turkish Sigorta, size ait bilgileri güvenli biçimde saklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayıba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Turkish Sigorta’nın, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin Turkish Sigorta’nın bağlı şirketleriyle/iş ortakları ile paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli adledilecektir.

  Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımımız (EV SSL) endüstri standardı olup güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

  Bildirimler

  İşbu Gizlilik Beyanı´na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize başvurabilirsiniz.

  Turkish Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
  Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi No:55/13 Avcılar/İstanbul

  T: +90 543 100 1920

  turkishsigorta@hs01.kep.tr
  Avcılar  V.D. 8710981495
  Ticaret Sicil: İstanbul 187462-5 
  Mersis # 0871098149500001